Regulamin sklepu

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO
W związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (zwanym RODO) chcielibyśmy
przekazać Państwu kilka informacji, które przedstawiamy poniżej.


Co to jest RODO?
Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia
z zakresu praw Klientów.


Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Warsztat Rękodzieła- Katarzyna Barchan,
ul. Kościuszki 50/79 25-316 Kielce, NIP 8361824985. Możesz się z nami kontaktować przez formularz
kontaktowy dostępny na stronie.


W jakich celach przetwarzane są Państwa dane?
Państwa dane potrzebne są nam do celów realizacji sprzedaży (lub świadczenia usług) poprze stronę
internetową: www.warsztatrekodziela.pl. Dane te są niezbędne do wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż,

realizacje wysyłki i ewentualnego kierowania ofert promocyjnych drogą e-mail.


Jakie prawa mają Państwo w Warsztat Rękodzieła?
Macie Państwo prawo dostępu do danych jak również prawo ich usunięcia, sprostowania, prawo
do przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu wystarczy się
z nami skontaktować.


Dodatkowo informujemy że:
nie wykorzystujemy danych osobowych w innych celach i niż przewidziane przepisami prawa,
nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom
przetwarzamy Państwa dane tylko w niezbędnym zakresie i dbamy o ich bezpieczeństwo.


Postanowienia ogólne
1. Sprzedaż towarów oferowanych w sklepie internetowym „Warsztat rękodzieła” działającym pod
adresem www.warsztatrekodziela.pl odbywa się na zasadach niniejszego Regulaminu.
2. Sklep internetowy Warsztat Rękodzieła jest prowadzony przez przedsiębiorcę: Barchan
Katarzyna ul. Kościuszki 50/79 25-316 Kielce NIP 8361824985
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu oraz zobowiązaniem
ze strony Klienta do przestrzegania jego zasad.


Oferta handlowa / Ceny
1. Sklep Warsztat Rękodzieła oferuje przedmioty wykonane ręcznie.
2. Zdjęcia prezentowanych na stronie internetowej sklepu towarów, mogą nieznacznie odbiegać od
oryginału w zakresie odcieni/kolorów itp. Różnice tego rodzaju nie są traktowane jako wada i nie
stanowią podstawy do odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży czy też złożenia przez Klienta reklamacji.
3. Ceny wszystkich towarów są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.
4. Koszty dostawy towaru pokrywa zamawiający.
5. W momencie przyjęcia zamówienia do realizacji cena staje się wiążąca dla stron transakcji.
6. Sklep Warsztat Rękodzieła zastrzega sobie prawo do dodawania nowych produktów, zmiany cen
towarów znajdujących się w ofercie, oraz przeprowadzania wyprzedaży i akcji promocyjnych.
7. Akcje promocyjne nie dotyczą zamówień które znajdują się w trakcie realizacji.


Zamówienia
1. Zamówienie złożone przez Klienta na stronie www.warsztatrekodziela.pl stanowi ofertę
w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Z chwilą w której zamówienie zostanie przyjęte
do realizacji, zawarta zostaje umowa sprzedaży na warunkach indywidualnie uzgodnionych
z Klientem.
2. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostaje potwierdzone przez sklep Warsztat Rękodzieła drogą
e-mail w terminie do 3 dni roboczych od daty jego wpływu (zwykle w czasie 24 godzin).
3. Klient może anulować złożone zamówienie lub dokonać jego zmiany, jednakże nie później niż
w ciągu 24 godzin licząc od daty jego złożenia.
4. Sklep Warsztat Rękodzieła zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia telefonicznie. Brak
możliwości kontaktu z Klientem skutkuje wstrzymaniem realizacji zamówienia.
5. Ze względu na możliwość występowania pojedynczych sztuk towaru w przypadku jednoczesnego
zamówienia tego samego produktu przez kilku Klientów sklep będzie realizował pierwsze złożone
zamówienie (decyduje kolejność zamówienia).
6. Aktualizacja stanu magazynowego do 2 dni roboczych.
7. Każdy produkt może zostać spersonalizowany: wzory, kolorystyka, rozmiar. W tym celu prosimy o
kontakt drogą e-meil lub telefonicznie przed złożeniem zamówienia w celu omówienia szczegółów.
8. Realizacja zamówień odbywa się według kolejności ich składania.
9. Przed złożeniem zamówienia zachęcam do kontaktu z zapytaniem w jakim czasie produkt zostanie
wykonany
10.Po złożeniu zamówienia proszę o niezwłoczne wypełnienie formularza dostawy. Proszę
o sprawdzenie danych adresowych, na które będzie wysyłany towar. Sklep Warsztat Rękodzieła nie
ponosi odpowiedzialności za wysłanie przesyłki pod błędnie podany adres.
11. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 do 60 dni roboczych w przypadku zamówienia
w zależności od tego czy produkt jest gotowy czy trzeba go wykonać na zamówienie oraz od ilości
zamówień, które oczekują w kolejce.
12. Warsztat Rękodzieła nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niedostarczenie zamówionych
towarów spowodowane przez firmę przewozową realizującą dostawę danego zamówienia.


Płatności
1. Klient sklepu Warsztat Rękodzieła ma możliwość dokonania płatności za zamówione towary:
a.) za pobraniem,
b.) w formie przedpłaty przelewem bankowym.

2. W przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem, gdy produkt jest robiony na indywidualne zamówienie                   wymagana jest wpłata 20% wartości produktu. Jeśli realizacja zamówienia zostanie odwołana przez Klienta -                 przedwpłata nie jest zwracana.      


Należność w formie przedpłaty należy regulować na rachunek bankowy: Katarzyna Barchan
ul. Kościuszki 50/79 25-316 Kielce, Santander Bank numer 92 1090 2040 0000 0001 1736 9558.
W treści polecenia przelewu należy umieścić numer zamówienia.


Dostawa towarów / Niezgodność przesyłki z zamówieniem
1. Dostawy towarów realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub Kuriera DPD zgodnie
z obowiązującym regulaminem danego przewoźnika.
2. Dostawa zamówionych towarów dokonywana jest na wskazany przez Klienta adres, do jego rąk lub
osoby upoważnionej do odbioru. W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy z powodu braku jej odbioru
przez Klienta, sklep Warsztat Rękodzieła niezwłocznie skontaktuje się z Klientem celem ustalenia nowego terminu dostawy. W takim przypadku koszty ponownej dostawy przesyłki ponosi Klient.

3. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem na dokumencie dostawy.

Do przesyłki dołączany jest paragon. Firma Warsztat Rękodzieła nie wystawia faktury VAT.
4. Z chwilą odbioru przesyłki, na Klienta przechodzi prawo własności towarów oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia.
5. Uszkodzenie przesyłki w czasie transportu powinno być potwierdzone protokołem reklamacji
z podpisem pracownika firmy realizującej dostawę sporządzonym w momencie odbioru przesyłki.
Protokół należy przesłać na adres siedziby sklepu Warsztat Rękodzieła
w terminie 3 dni od daty jego sporządzenia.
6. Reklamację z tytułu niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem Klient zobowiązany jest zgłosić
na adres siedziby sklepu Warsztat Rękodzieła w terminie 3 dni od daty odbioru przesyłki. Rozpatrzenie
reklamacji z tego tytułu następuje w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.


Zwrot towarów
1. W przypadku zawierania umów na odległość, gdy zakupiony towar nie spełnia oczekiwań Klienta, ma
On prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez
podawania przyczyn (ustawa z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.)
z wyjątkiem produktów wyszczególnionych w art.10 ust. 3
2. Zwracane towary wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i oryginałem dowodu
zakupu Klient zobowiązany jest odesłać na adres sklepu Warsztat Rękodzieła (zakładka Kontakt). Towar
nie może nosić śladów użytkowania, musi być dostarczony w takim stanie w jakim został przesłany.
3. W ciągu 7 dni od daty otrzymania odesłanego towaru, pieniądze zostaną zwrócone na podany przez
Klienta numer konta bankowego.


Reklamacje
1. Reklamację odnośnie wady towaru należy zgłosić w terminie 7 dni. Odesłanie wadliwego towaru przez
Klienta następuje po uprzednim ustaleniu terminu zwrotu, na koszt Klienta.
2. Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia przesyłki na adres
siedziby sklepu Warsztat Rękodzieła. O wyniku rozpoznania reklamacji Klient zostanie powiadomiony na
piśmie lub e-mailowo na adres wskazany przez Klienta.


Ochrona prywatności
1. Złożenie zamówienia w sklepie Warsztat Rękodzieła jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez
Klienta na przechowywanie i przetwarzanie przez właściciela sklepu internetowego danych osobowych
niezbędnych do optymalizacji oferty oraz komunikacji stron transakcji, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.)
2. Wraz z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą
e-mailową informacji bezpośrednio związanych z realizacją złożonego zamówienia jak również
informacji o aktualnych promocjach w sklepie Warsztat Rękodzieła.